O nás


Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto funguje už od roku 1957. Je viacúčelovým zariadením, rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Poslaním strediska je vyvíjať všestrannú kultúrnu a osvetovú činnosť v súlade s tradíciami. Stredisko kultúry podporuje rozvoj umeleckej tvorby, napomáha realizovať záujmové kultúrne aktivity. Na svoje si tu prídu deti, dospelí i dôchodcovia. Pravidelne organizujeme koncerty, tanečné večery, divadelné predstavenie, klubové stretnutia a krúžky pre malých aj veľkých. Našim najpopulárnejším podujatím je talkšou Jozefa Banáša Na kus reči, kde sú pravidelne hosťami zaujímavé osobnosti zo slovenského kultúrneho života a diváci tak majú možnosť zažiť príjemné stretnutie  v neformálnej atmosfére doplnené aj o hudobného hosťa.  Okrem toho sa neustále snažíme inovovať a prinášať nové možnosti a nápady v rámci kultúrneho života našich obyvateľov. Vďaka intenzívnej spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto sme aj nepriamo súčasťou mnohých kultúrnych podujatí, ako je napríklad Kultúrne leto na Kuchajde.

Adresa:
Vajnorská 21
831 03 Bratislava-Nové Mesto
 
Stredisko kultúry riadi tiež Dom kultúry Kramáre, ktorý v roku 2002 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. V budove sa nachádza pobočka Knižnice BNM a Klub dôchodcov. Dom kultúry poskytuje mladým rodinám s deťmi veľké možnosti kultúrneho vyžitia. Pre detského diváka tu organizujeme divadelné predstavenia, súťaže, karnevaly, výchovné koncerty či zvykoslovné pásma. Deti i rodičia majú možnosť navštevovať záujmové krúžky jazykové, tanečné, pohybové, hudobné, výtvarné a pod. Starší návštevníci majú v obľube pravidelné a na Slovensku ojedinelé podujatie Poetický večer pri sviečkach, ktorý pripravuje a uvádza vynikajúci herec, recitátor a režisér Juraj Sarvaš.

Adresa:
Stromová 18
831 01 Bratislava-Nové Mesto
 
Pre verejnosť ponúkame:
výmenné stretnutia
divadelné predstavenia
koncerty
tanečné podujatia
výstavy (profesionálni aj amatérski umelci)
interaktívne výchovné koncerty
prednášky a besedy
folklórne podujatia
voľno časové aktivity: kurzy (jazykové, pohybové, hudobné a výtvarné), tvorivé dielne

 

Predpredaj vstupeniek v pokladni SK BNM Vajnorská 21:

vždy v STREDU od 16.h - 19. h

alebo jednu hodinu pred podujatím 


AKTUÁLNE PRACOVNÉ PONUKY

 

Prevádzkar


Náplň (druh) práce

• V práci sa riadi pokynmi vedúceho prevádzky, resp. zodpovedným pracovníkom za podujatie. Vykonáva i ďalšie práce podľa potreby a pokynov nadriadených pracovníkov zodpovedných za podujatia, ako napr. prenášanie stolov, stoličiek a pod.
• Dbá o dodržiavanie platných predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnych opatrení a zásad na ochranu majetku pred poškodením, zneužitím a krádežou.
• Kultúrne a slušne vystupuje voči návštevníkom, podáva dostupné informácie o podujatiach, poskytuje plagáty, letáky, propagačný materiál a pod.

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa
zdravotne postihnutého

Ponúkané výhody

Osobný príplatok po skončení skúšobnej doby, príplatok za zmennosť a ďalšie benefity

Pracovné podmienky
Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti Ďalšie požiadavky

Zároveň žiadame uchádzačov o súhlas so spracovaním osobných údajov nasledovne:
*Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Stredisku kultúry BNM súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenému SK BNM za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia".

Osobnostné predpoklady Dátum nástupu Základná zložka mzdy (v hrubom)

Kontaktná osoba

Pracovník zimnej údržby

Náplň (druh) práce

• V práci sa riadi pokynmi vedúceho zariadenia, prevádzky, resp. zmeny.
• Je povinný podľa potreby zbavovať chodníky námrazy a snehu aj viackrát denne v celej šírke chodníka.
• Pri tvorení poľadovice je potrebné chodníky posypať inertným posypom (piesok, drvina).
• Pracovník udržujúci zimnú údržbu sa oboznámi s povinnosťami v zmysle Všeobecne záväzného opatrenia č. 4/96, platného v MČ B-NM.

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa
mladistvého
dôchodcu

Ponúkané výhody

Benefity budú špecifikované pri pracovnom pohovore

Pracovné podmienky
Požadované vzdelanie

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti


Zároveň žiadame uchádzačov o súhlas so spracovaním osobných údajov nasledovne:
*Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Stredisku kultúry BNM súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenému SK BNM za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia".

Osobnostné predpoklady Dátum nástupu Základná zložka mzdy (v hrubom)

Kontaktná osoba