O nás


Stredisko kultúry Bratislava Nové mesto funguje už od roku 1957. Je viacúčelovým zariadením, rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Poslaním strediska je vyvíjať všestrannú kultúrnu a osvetovú činnosť v súlade s tradíciami. Stredisko kultúry podporuje rozvoj umeleckej tvorby, napomáha realizovať záujmové kultúrne aktivity. Na svoje si tu prídu deti, dospelí i dôchodcovia. Pravidelne organizujeme koncerty, tanečné večery, divadelné predstavenie, klubové stretnutia a krúžky pre malých aj veľkých. Našim najpopulárnejším podujatím je talkšou Jozefa Banáša Na kus reči, kde sú pravidelne hosťami zaujímavé osobnosti zo slovenského kultúrneho života a diváci tak majú možnosť zažiť príjemné stretnutie  v neformálnej atmosfére doplnené aj o hudobného hosťa.  Okrem toho sa neustále snažíme inovovať a prinášať nové možnosti a nápady v rámci kultúrneho života našich obyvateľov. Vďaka intenzívnej spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto sme aj nepriamo súčasťou mnohých kultúrnych podujatí, ako je napríklad Kultúrne leto na Kuchajde.
 
Stredisko kultúry riadi tiež Dom kultúry Kramáre, ktorý v roku 2002 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. V budove sa nachádza pobočka Knižnice BNM a Klub dôchodcov. Dom kultúry poskytuje mladým rodinám s deťmi veľké možnosti kultúrneho vyžitia. Pre detského diváka tu organizujeme divadelné predstavenia, súťaže, karnevaly, výchovné koncerty či zvykoslovné pásma. Deti i rodičia majú možnosť navštevovať záujmové krúžky jazykové, tanečné, pohybové, hudobné, výtvarné a pod. Starší návštevníci majú v obľube pravidelné a na Slovensku ojedinelé podujatie Poetický večer pri sviečkach, ktorý pripravuje a uvádza vynikajúci herec, recitátor a režisér Juraj Sarvaš.
 
Pre verejnosť ponúkame:
výmenné stretnutia
divadelné predstavenia
koncerty
tanečné podujatia
výstavy (profesionálni aj amatérski umelci)
interaktívne výchovné koncerty
prednášky a besedy
folklórne podujatia
voľno časové aktivity: kurzy (jazykové, pohybové, hudobné a výtvarné), tvorivé dielne

 

Predpredaj vstupeniek v pokladni SK BNM Vajnorská 21:

vždy v STREDU od 16.h - 19. h

alebo jednu hodinu pred podujatím 

 

Ponuka pracovného miesta

 

Prijmeme na brigádu pokladníka/čku. Práca sa týka predaja lístkov na kultúrne podujatia.

Jedná sa o brigádu na max. 40 hodín mesačne/10 hod. týždenne. Mzda brutto: 4,- eurá.

Bližšie podmienky budú dohodnuté na prijímacom pohovore.

 

Požiadavky na zamestnanca:

 

 

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na nižšie uvedenú mailovú adresu,

do predmetu správy, prosíme, uveďte pozíciu – „pokladník/čka“.

 

Zaslaním Vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu uchádzačov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z.,

 

 

Kontakt:

 
VEDÚCI EKONOMICKÉHO ODDELENIA
 

Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská ul. 21, 831 03 Bratislava vyhlasuje výberové konanie
 

Názov funkcie: Vedúci ekonomického oddelenia
Miesto práce: Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská ul. 21, Bratislava

Základná zložka mzdy: od 600,- do 800,- eur + osobný príplatok po skončení skúšobnej doby

Náplň práce:

 • vedenie ekonomickej agendy, vedenie účtovníctva,
 • komunikácia s bankou, s ekonomicko - hospodárskym oddelením MČ BNM a príslušnými štátnymi orgánmi,
 • skladba a sledovanie čerpania rozpočtu,
 • dodržiavanie zákonov, tvorba a dodržiavanie smerníc súvisiacich s ekonomickou činnosťou organizácie,
 • správa a evidencia majetku organizácie,
 • tvorba výkazov a zodpovednosť za ich správne a včasne predkladanie.

 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritériá a požiadavky:

 • prax v účtovníctve rozpočtovej organizácie min. 3 roky
 • bezúhonnosť
 • samostatnosť
 • rozhodnosť
 • zodpovednosť

 

Termín nástupu: ihneď
Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom zaslať na adresu:

Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto,
sekretariát, ul. Vajnorská 21
831 03 Bratislava 3
alebo
info@skvajnorska.sk

*Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Stredisku kultúry BNM súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenému SK BNM za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia