Prenájom

 
Prenájom priestorov
Mgr. Monika Luknárová
Stredisko kultúry B-NM Vajnorská 21                                              tel.:  0904/ 69 15 07
monika.luknarova@skvajnorska.sk                                                                                                                                                    
 
Veľká spoločenská sála
Má k dispozícii priestranné javisko ( 10 x 6 m ) , na ktorom môžu vystupovať aj  súbory, orchestre a divadlá. V sále je možnosť premietať filmy a používať aj ďalšiu techniku ( video, veľkoplošné video,  diaprojektor, DVD, CD javiskové osvetlenie, všestranné ozvučenie, ... ).
Stoličková kapacita  ( na film, divadlo, schôdze, koncert, ...) je 350 miest.
Na spoločenské podujatia, konferencie a schôdze so stolovým usporiadaním je kapacita sály 220 miest. K dispozícii je tanečný parket (10 x 5m). Poskytnutie sály ako aj ostatných priestorov je v zmysle vyhlášky č. 35/ 1990 o zmluvných cenách.
 
Ponúkané priestory :
 
Veľká spoločenská sála bez zariadenia ( max.400 osôb, 14,10 x 18,00 m)
                                         so stoličkovým usporiadaním  ( max. 350 osôb)
                                         so stolovým usporiadaním ( max. 220 osôb)       
Malá spoločenská sála ( max. cca 60 osôb)
Malá zrkadlová sieň ( cca 40 osôb) 
učebne,  ( max. 20 osôb), šatňa pre účinkuj.
galéria – na semináre a výstavy ( max 40 osôb)
 
Ponúkané služby :
upratovanie počas akcie, uvádzacia služba, kvetinová a javisková výzdoba
obrusy ( v rôznych farbách), sviečky 
ozvučenie ( podľa počtu  a kvality mikrofónov, zosilňovačov , prehrávačov ,efektov, mixpultu,
hlavných reproduktorov, odposluchov, zvukár), špeciálne osvetlenie (skenery, stroboskop,..)
DVD,CD,PC
klavír, plátno na premietanie , panel mimo SK BNM
šatniar –ka
hasič (podľa platných predpisov)
 
Uvedené priestory  poskytujeme v čase cca od 8,00 do 22,00 hod., po 22,00 hod. je potrebný súhlas Miestneho úradu BNM.                                                                                                                              
 
Služby v sobotu , nedeľu  a vo  sviatok poskytujeme za príplatok v zmysle platných predpisov.
Ku skutočnému času podujatia pripočítavame  jednu hodinu ako manipulačný čas na prípravu techniky, príchody a odchody účastníkov, hostí, organizátorov, atď..
Ozvučenie poskytneme na podujatia v MČ BNM aj v priestoroch mimo SK BNM (šport. areály, ihriská,
parky ).Učebne ( 3 x 20 miest ) sú k dispozícii v dopoludňajších hodinách , s možnosťou používať tabuľu, audiovizuálnu  techniku. Stredisko kultúry BNM Vajnorská 21, podľa požiadaviek zabezpečí aj výzdobu miestnosti, javiska, poskytne šatňu s personálom, vyhotoví propagačné materiály, transparenty, zhotoví magnetofónový záznam, umožní premietanie DVD a poskytne i ďalšie služby podľa osobitného dohovoru a dohodnuté finančné čiastky. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu na účet poskytovateľa vedený v peňažnom ústave bankovým prevodom, poštovou poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne poskytovateľa, v zmysle dohody.
 
Pravidelné a vopred plánované programy a podujatia SK BNM  sa nerušia, preto je nutné prejaviť záujem o prenájom v patričnom časovom predstihu, minimálne l mesiac vopred. Zriaďovateľ SK BNM Miestny úrad BNM si vyhradzuje právo uprednostniť vlastné  mimoriadne akcie, konané v priestoroch SK BNM  Vajnorská 21 aj v DK Stromová 18.
 

Dom kultúry Kramáre, Stromová 18

tel.: 54771148, 0903 744 599
e-mail:dkkramare@chello.sk

 
Ponúkané priestory :
 
Sála s javiskom , prázdna                               
                             so stoličkovým usporiadaním ( 180 miest)
                             so stolovým usporiadaním .....( 120 miest)
klubovňa - učebňa ( 10 – 20  miest )
učebňa ( do 5 – 6 miest ) 
 
Ponúkané služby :
obrusy
ozvučenie , osvetlenie, DVD projekcia ( podľa  poskytnutých služieb)
servis bufet
šatňa na prenájom
 
 

PROPAGAČNÉ  ODDELENIE  , VAJNORSKÁ  21

tel.: 44 37 25 12

e-mail: reklama@skvajnorska.sk
-          Ponúkame tlač propagačných materiálov rôzneho druhu ( pozvánky, vizitky, hlavičkový papier, letáky, oznámenia, brožúry )od návrhu po realizáciu , zhotovujeme i menšie náklady. Vyhotovenie plagátov je možné do formátu A/2 ., vrátane.
-          Vyhotovenie transparentov na rámy a voľné plátno - od vyhotovenia návrhu  po realizáciu. Je možné
použiť aj vlastný návrh prinesený na CD.
-    Vyhotovenie reklamných tabúľ do rozmeru 3 m na PVC plachty plotrovacou technikou.
.

OBČERSTVENIE                                                                                                   

V Stredisku kultúry BNM, Vajnorská 21, zabezpečujeme podľa dohody  prostredníctvom firmy MITSCHOCK rýchle občerstvenie formou  studenej a teplej kuchyne. V DK Kramáre  po dohode obdobne.
 

POVINNOSTI  NÁJOMCU

Pri podujatiach pre verejnosť je objednávateľ priestorov povinný v zmysle Zákona  SNR č. 96/91 o verejných kultúrnych podujatiach splniť si oznamovaciu  povinnosť na referáte kultúry Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto, Junácka l., pri hudobnej produkcii požiadať Slovenský ochranný zväz autorský ( SOZA) o povolenie používať hudobné diela , resp. ochrannú autorskú spoločnosť ( LITA ) o udelenie povolenia na usporiadanie predstavenia. Objednávateľ sa zaväzuje, že vyvesovanie transparentov a vylepovanie  propagačných  materiálov sa uskutoční v zmysle nariadení  Magistrátu , resp. Miestneho zastupiteľstva  Bratislava  Nové Mesto podľa  VZN č. 4 / 96 paragraf  4  len na miestach na to určených. Dôsledky za porušenie nariadení znáša objednávateľ.
Z bezpečnostných dôvodov nie je možné prekročiť kapacitu jednotlivých priestorov. V prípade vyššej účasti ako je uvedené , môže byť podujatie  zrušené!
Poskytovateľ uzatvorí s každým objednávateľom  písomnú zmluvu o poskytnutí nebytových priestorov pred konaním akcie.
Objednávateľ je povinný užívať priestor riadnym spôsobom, výlučne na účel, na ktorý mu bol poskytnutý a v plnom rozsahu zodpovedá za prípadnú ním spôsobenú škodu na majetku  poskytovateľa , ktorú v plnej výške uhradí.
 
                                                                                                                                     Mária Priečinská
                                                                                                                                    poverená riadením      


Vytvorené: 29.10.2014 19:47, Solutions Aglo

Anketa

Privítali by ste na stránke informácie o možnosti stravovania v rámci Nového Mesta?

Áno 41%
Počet hlasov: 472
Nie 32%
Počet hlasov: 374
Neviem 27%
Počet hlasov: 309
Počet hlasujúcich: 1155